Ons Beleid

Ons hoop u en u kind sal by ons gelukkig wees en die jaar geniet. Ons beoog om vir u kind net die beste te doen.

1. Reëls:

Die skool is ‘n geregistreerde opvoedkundige sentrum en is dus onderworpe aan reëls. U word gevra om die reels van hierdie sentrum getrou na te kom.

2. Skooltye:

Daar is ‘n keuse tussen:
7:10 tot 13:00
7:10 tot 17:10

Hou asb. stiptelik by die tye waarvoor u u kind inskryf. Indien u van tye wil verander, moet u vir ons ‘n kalendermaand, skriftelik daarvan in kennis stel. Paradiso is die heeljaar op weeksdae oop, behalwe op publieke vakansiedae. Ons sluit die tweede Vrydag in Desember en heropen weer die tweede Maandag in Januarie.

3. Betalings:

Geen aftrekkings word gemaak ten opsigte van afwesigheid van kleuters nie. Let asb! op dat Desembermaand se fooi voluit betaal word.Indien u kennis gee vir einde November sal u nog steeds aanspreeklik gehou word vir Desembermaand se tarief, aangesien dit vir ons onmoontlik is om u kleuter se plekkie te vul oor ‘n Desember vakansie!

Betaling moet vooruit geskied, nie later as die 2de dag van elke maand nie.Indien die 2de oor ‘n naweek val, is die fooi betaalbaar teen die Vrydag. U kan kontant betaal of via die internet ‘n oorplasing doen. Die fooi word een keer per jaar aangepas met ingang 1 Maart.

4. Siektes:

Kleuters wat enige toestand van infeksie het of aan ‘n aansteeklike siekte ly MOET asseblief tuis gehou word. As enige medisyne by die skool gegee moet word, moet u dit duidelik merk.

5. Ons dagprogram verloop soos volg:

07:10     Aankoms
08:00    Ontbyt
08:20    Balspel, balanseeroefeninge, oog-voet koordinasie oefeninge, musiek en beweging
08:40     Georganiseerde periode (wetenskap, persepsie, sprekings, skeppend)
09:50    Opruim
10:00    Verversings
10:15     Vryspel
11:45     Storie & Sang
12:15    Middagete
12:45    Slaaptyd
14:30    Vryspel
15:00    Verversings
17:10    Vertrektyd

6. Speelgoed, juwele en boeke:

Geen eie speelgoed of juwele mag na die skool gebring word nie. Dit veroorsaak onnodige konflik tussen die kinders. Indien u kleuter per ongeluk die apparaat of speelgoed huis toe neem, vra ons vriendelik dat u dit vir ons terugbring.

7. Klere:

Die kleinvolk moet asseblief gemaklike, selfhelp klere aantrek. Geen dungarees, hoëhakskoene of gordels nie. Nuwe, onnodig deftige klere, strem hulle spel! BAIE BELANGRIK! Alle klere,kosblikke en tasse moet gemerk wees. Daar moet ‘n ekstra stelletjie klere elke dag in die tassie wees, selfs al kry hulle nie meer glipsies nie.

8. Aflaai van kleuters:

Ouers moet persoonlik die kleinvolk tot  by hulle klassie bring  en afgee aan die personeellid. Ons bedien stiptelik om 8:00 pap. Laatkom kleinvolk verbeur hul pap. Geen kleuter sal na 8:30 ontvang word nie, tensy ‘n vooraf reëling met ons getref is. Indien u kleuter deur ‘n vreemde persoon afgehaal word, moet u ons vooraf skriftelik of telefonies meedeel. Geen kleuter sal sonder toestemming van die ouer of voog aan ‘n onbekende se sorg toevertrou word nie.

9. Verversings:

Ons verskaf ontbyt en middagete. U moet self toebroodjies en koeldrank saamstuur vir verversingstyd. Geen lekkers, koekies of bruiskoeldrank nie asseblief! Vrugte is ook  toelaatbaar.

10. Buitemuurse aktiwiteite:

U kan by die klasonderwyseres meer hieroor uitvind, daar is aktiwiteite wat hier by Paradiso aangebied word. Kleuters sal slegs toegelaat word om die sentrum te verlaat vir buitemuurse aktiwiteite gedurende vryspel. Buitemuurse aktiwiteite mag nie inmeng met ons program nie.

11. Skoolgeld:

Daar is verskeie opsies afhangende van hoe u kleuter die sentrum bywoon. Kontak gerus die hoof, Mev. Schwarzer of kom sien ons vir meer besonderhede.

12. Baie belangrik:

Paradiso is ‘n privaat instelling, oop vir almal wat die beleid aanvaar, die reëls nakom en die kontrak teken. In die geval van kontrakbreuk word die reg voorbehou om die kleuter se plekkie in heroorweging te neem.